Statut

STATUT PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W KŁODZKU SPÓŁKA AKCYJNA
(22.03.2018 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS w Kłodzku S. A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Kłodzko
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kłodzku.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy art. 4b, 4c i 36-38 c Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. O komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1055), Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), Ustawy 2 dnia 20 grudnia 1996r. O gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827), Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. O zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016, poz. 2259, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem działalności Spółki jest w szczególności wykonywanie zadania własnego Powiatu Kłodzkiego poprzez zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresię transportu zbiorowego.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z)
3) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
4) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 2 wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
5) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
7) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),
8) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
9) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
10) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
11) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
12) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A)

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i nie podzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.570.000 zł, dzieli się na 357.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000001 do nr A 000357000.
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Powiat Kłodzki. Odcinek zbiorowy akcji zostaje złożony do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Powiatowi Kłodzkiemu stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Powiatu Kłodzkiego na jego żądanie.
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§ 9

Akcje imienne serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwala Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisje nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwieszenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

1.Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Powiatu Kłodzkiego na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2283).
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Powiat Kłodzki pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Powiat Kłodzki pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.
4. Spółka udzieli Powiatowi Kłodzkiemu pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

§ 17

1. Akcjonariuszowi - Powiatowi Kłodzkiemu, reprezentowanemu na mocy uchwały Zarządu Powiatu przez Starostę Kłodzkiego lub przez innego członka Zarządu, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Powiat Kłodzki jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, wg uzgodnionego wzoru,
2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
3) zawiadamiania listem poleconym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
4) otrzymywania kopii wszystkich uchwal Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwolywania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne od podjętych uchwał,
5) Powiat Kłodzki, po zbyciu ponad polowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sadowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności
1) Regulamin Zarządu
2) Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
4) powołanie prokurenta,
5) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem postanowień §29 ust. 2 pkt 5
6] przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, i
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień §29 ust. 2 pkt 3 i 4.
8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EUROO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień §29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz §52 ust. 3 pkt 2 i 3,
9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W razie równości głosów, o podjęciu Uchwały decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi wskazane w art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach Zarządzania mieniem państwowym.

§ 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Rade Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Staroście Kłodzkiemu do czasu, gdy Powiat Kłodzki jest akcjonariuszem Spółki.

§ 26

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190).
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności delegowany członek Rady Nadzorczej lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia, zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług Zarządzania w oparciu o Uchwały podjęte na podstawie ust. 1 i 2
4. Inne, niż określone w ust. 3, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.

B. RADA NADZORCZA

§ 28

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresię ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EUROO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 30.000 EUROO w złotych,
2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EUROO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 100.000 EUROO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz§ 52 ust. 3 pkt 2 i 3,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EUROO,
4) wystawianie weksli,
5) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej równowartość 30 000 EURO w złotych.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności
1) powoływanie i odwolywanie członków Zarządu,
2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu,
3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
5) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie umowy o sprawowanie Zarządu w Spółce, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 pkt 4,
6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Rade Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia.

§ 30

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 31

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która twa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach Zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem określonym w art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości – Staroście Kłodzkiemu do czasu, gdy Powiat Kłodzki jest akcjonariuszem Spółki.

§ 32 - skreślony
§ 33 - skreślony
§ 34 - skreślony
§ 35 - skreślony
§ 36 - skreślony
§ 37 - skreślony

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 39

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwala Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 40

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 41

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej potowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne Zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku Zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować Uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie Uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu Uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 Uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 42 - skreślony

§ 43

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Czcionkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi Spółkami (Dz. U. z 2017 r., poz. 2190).
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 44

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą
kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Powiatu Kłodzkiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 45

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 46

1. Walne Zgromadzenie może podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Powiatowi Kłodzkiemu, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 47

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Powiatu Kłodzkiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 48

1. Walne Zgromadzenie podejmuje Uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 49

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 50

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Poza tym głosowanie tajne Zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 52

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) przesuniecie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
2) skreślony
3) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie Zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia konkursów,
4) wyrażenie zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług Zarządzania z dotychczasowym członkiem Zarządu bez przeprowadzania konkursu,
5) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych,
3) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych,
4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
6) emisja obligacji każdego rodzaju,
7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
10) użycie kapitału zapasowego,
11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
2) zawiązanie przez Spółkę innej Spółki,
3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych Spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności Spółki w ramach postepowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również
1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu zbywania, za wyjątkiem:
aj zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, i
b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postepowań układowych lub ugodowych,
2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
a) zmiany statutu lub umowy Spółki,
b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
c) połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki,
d) zbycia akcji lub udziału Spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
f) rozwiązania i likwidacji Spółki.

§ 53

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 52 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opiniż Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Powiat Kłodzki posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 54

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 55

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 56

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 57

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
4) pozostałe kapitały rezerwowe,
5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 58

Zarząd Spółki jest obowiązany:
1) sporzqdzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29, ust. 1, pkt 3 w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 59

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwala Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy,
2) pozostałe kapitały i fundusze,
3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 60

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Powiatu Kłodzkiego, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi – Powiatowi Kłodzkiemu.
3. Zarząd Spółki składa w sadzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinie biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2018 poz.395).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwala Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Dopóki Powiat Kłodzki jest jedynym akcjonariuszem Spółki, mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Powiatowi Kłodzkiemu. Po zbyciu przez Powiat Kłodzki części akcji Spółki, mienie to przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie Uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

Opublikowano:
19.10.2022 (07:51)
Administrator serwisu
Autor: Katarzyna Zając
Utworzono: 18.10.2022
Ilość wyświetleń: 718